صفحه اصلی ورود ثبت نام تماس با ما

جدیدترین محصولات در سایر, صفحه 1

Download Distributed Database (DDBMS) Complete Guide Course By Oreilly

Video Description Master distributed databases in this comprehensive course taught by database expert Muhammad Faheem, as he covers these eight topics:Introducing Distributed Databases. Be able to explain distributed databases and their use cases during this first topic in the Distributed Database (DDBMS) Complete Guide. Learn how DDMBS and ...

سایر
2 153 1399/01/07
Download Introduction to MariaDB and HeidiSQL Course For Beginners By Udemy

What you'll learnInstall MariaDB and HeidiSQL.Brief Introduction to cloud databases.Understand basics of MariaDB.Create MariaDB database instances on Amazon Web Services (AWS).Create MariaDB databases and schemas.Create and manage users in MariaDB.Create tables using SQL script.Create tables using HeidiSQLUnderstand the different data types ...

سایر
2 153 1398/12/29
Download Data Visualization and Interactive Dashboards with Power BI Course By Udemy

What you'll learnAnalyze data from multiple data sources and create your own datasetsMake interesting and creative visualizations based on your data with Power BIBuild powerful, structured reports and KPIs with Power BIExplore detailed investigation history, trends, time series, and heat map charts with the analytical dashboardBuild several custom ...

سایر
6 261 1398/12/13
Download Designing an Exploratory Data Analysis Research Plan Course By Pluralsight

A well-crafted exploratory data analysis research plan can make a big difference in a data scientist's work being implemented in their organization. In this course, you will learn the foundational components and how to deliver a successful analysis.Description Creating a successful data science project that provides value to an organization can be ...

سایر
1 299 1398/12/10
Oracle's VirtualBox Download, Install and Configure Course By Udemy

What you'll learnStudents will be introduced to the concept of virtualization RequirementsJust basic knowledge of computers is good enough Description This course will give you an understanding of virtualization and will the help of free and downloadable software it will demonstrate how to install, configure and then use VirtualBox in a test ...

Oracle , سایر
2 213 1398/12/10
Download Database Part 2 : Normalization and Relational Algebra Course By Udemy

What you'll learnYou will become very familiar with the core concepts of Database Management SystemsYou will be able to challenge the interviewer on questions related to Database Management SystemsYou will view Computer Science in a different dimensionYou will be able to answer all questions of these topics in exams like GATE,PGEE,ISROYou will be ...

سایر
15 284 1398/12/02
Download Database Management System from scratch - Part 1 Course By Udemy

What you'll learnYou will become very familiar with the core concepts of Database Management SystemsYou will be able to challenge the interviewer on questions related to Database Management SystemsYou will view Computer Science in a different dimensionYou will be able to answer all questions of exams like GATE,PGEE,ISROYou will be able to get a top ...

سایر
17 271 1398/12/02
Download MongoDB Training Course By Udemy

What you'll learnUnderstand what is MongoDB and its applicationPrepare for MongoDB CertificationIntroduction, Installation, Configuration of MongoDBCURD Operations (Create and Insert)CURD Operations (Update and Delete)Data Modeling and Model Tree StructureOn-demand Materialized Views, Capped Collections, Text SearchDatabase References, Write ...

سایر
6 306 1398/11/22

Download Step-By-Step: Create C# Database Driven WinForm Desktop Apps Course By Udemy

What you'll learnStudents will understand the basics of database programming using C# and MS Access database.Students will become familiar with database programming concepts.Students will be able to create small database-driven desktop apps.Students will understand basics of database concepts.Students will be able to create and modify Windows Forms ...

سی شارپ , سایر
420 435 1398/11/21
Download Database Fundamentals for AWS Course By Cloudacademy

Description Overview This course will provide you with an introduction to the cloud database services offered by AWS. In this course, we will first explore the fundamentals of cloud databases, outline the cloud databases provided by AWS before exploring how to get started selecting and using the AWS Database Services. Intended Audience This ...

سایر
3 240 1398/10/29
Download Ski through SnowFlake : The Data WareHouse By Udemy

What you'll learnSignin and Signup into SnowFlakeFamiliarize yourself with the SnowFlake UISetup the Comand Line Client of SnowFlakeFigure out your account name (Yes, this can be tricky)SnowFlake ArchitectureHow to create databases, tables and warehousesLoad data into a table using a CSVQuery Data using the Command Line ClientLearn how to use the ...

سایر
2 261 1398/10/24
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 14 Restructuring Tables By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification exam. Here you can learn how to alter the layout of tables by restructuring data. Instructor Stacey Syphos explains how to restructure data with the DATA step ...

سایر
2 267 1398/10/19
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 09 Summarizing Data By Linkedin

یکی از راه های موفقیت در این بازار کار اشباع شده شرکت در آزمون های SAS و دریافت گواهینامه این مؤسسه آموزشی است. این ویدئوی آموزشی بخشی از مجموعه ویدئوهای آموزشی SAS Institute است که برای آمادگی در آزمون SAS 9.4 طراحی شده اند. در این ویدئوی آموزشی با نام Summarizing Data با سینتکس جدیدی آشنا می شوید که به شما کمک می کند رفتار پیش فرض Data Step را ...

سایر
1 222 1398/10/19
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 10 Manipulating Data with Functions By Linkedin

اگر شما هم قصد دارید در آزمون های SAS شرکت کنید توصیه می کنیم این مجموعه آموزش ویدئویی را مشاهده کنید. مجموعه ویدئوهای آموزشی SAS Institute برای آمادگی در آزمون SAS 9.4 طراحی شده اند. در این دوره آموزشی با نام Manipulating Data with Functions که قسمت دهم از سری ویدئوهای آموزشی SAS® 9.4 Cert Prep محسوب می شود با توابع جدیدی آشنا می شوید که به شما ...

سایر
2 301 1398/10/19
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 12 Combining Tables By Linkedin

گاهی اوقات ممکن است داده های مورد نظر خود را در اختیار داشته باشید اما در یک جدول قرار نداشته باشند. این دوره آموزشی که بخشی از مجموعه ویدئوی آموزشی SAS Institute است به شما کمک می کند خود را برای شرکت در آزمون مدرک SAS 9.4 آماده کنید. در این ویدئوی آموزشی با تکنیک های ضروری یکپارچه سازی داده ها و ترکیب جدول ها با SAS DATA step آشنا خواهید شد. ...

سایر
2 263 1398/10/19
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 13 Processing Repetitive Code By Linkedin

این دوره آموزشی که بخشی از مجموعه ویدئوی آموزشی SAS Institute به شما کمک می کند برای شرکت در آزمون مدرک SAS 9.4 آماده شوید. در این ویدئوی آموزشی با نحوه استفاده از لوپ ها (حلقه ها) برای کاهش کدهای تکراری در SAS آشنا می شوید. استاد این دوره یعنی استیسی سیفوس (Stacey Syphos) به شما یاد می دهد که چگونه بخش هایی از کد را که تکراری است شناسایی کنید. ...

سایر
2 397 1398/10/19
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 08 Controlling Data Step Processing By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification exam. Here you can explore data processing techniques using the SAS DATA step. Instructor Stacey Syphos provides demos of DATA step processing in action, ...

سایر
2 246 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 11 Creating and Using Custom Formats By Linkedin

یکی از راه های موفقیت در بازار کامپیوتر، دریافت مدرک SAS است. به کمک این ویدئوی آموزشی که بخشی از مجموعه آموزشی SAS Institute است می توانید خود را برای شرکت در آزمون SAS 9.4 آماده کنید. در این مجموعه ویدئوی آموزشی با تکنیک های استانداردسازی داده های SAS به کمک فرمت های سفارشی آشنا خواهید شد. استاد این دوره استیسی سیفوس (Stacey Syphos) نحوه قالب ...

سایر
2 288 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 07 Using SQL in SAS By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification. The following videos introduce you to methods to integrate the power of SQL programming with SAS. Instructor Stacey Syphos explains how SQL fits in the SAS ...

سایر
2 287 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 05 Analyzing and Reporting on Data By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification. The following videos introduce you to methods that you can use to create professional and engaging data analysis reports in SAS. Instructor Stacey Syphos ...

سایر
3 237 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 04 Preparing Data By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification. Preparing your data is one of the most time-consuming steps in your analysis. The following videos introduce you to methods that you can use to prepare your ...

سایر
2 223 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 03 Exploring and Validating Data By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification exam. One of the most important steps to take with your data is knowing how to find and format it in a useful way. The following videos introduces you to the ...

سایر
2 272 1398/10/18
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 06 Exporting Results By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is part of a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification. The following videos introduce you to methods that you can use to convert your SAS tables and reports into accessible formats, including CSV, Excel, and PDF. ...

سایر
2 238 1398/10/17
Download SAS® 9.4 Cert Prep: Part 01 SAS Programming Essentials By Linkedin

Course details Want to get ahead in a crowded job market? Get certified with SAS. This course is the first in a series by the SAS Institute, designed to prepare you for the SAS 9.4 certification exam. Learn SAS programming essentials to handle the most common data-processing tasks with SAS code. Instructor Stacey Syphos explores the programming ...

سایر
2 252 1398/10/17

محبوبترین محصولات در سایر